Innbetalinger til Åsgårdstrand IF

Postet av Åsgårdstrand IF den 9. Nov 2017

Viktig melding   

Det nærmer seg årets slutt og tid for å gjøre opp regnskapet til idrettsforeningen for 2017. Ved gjennomgang av utestående fordringer viser resultatet følgende utfordringer: 

Medlemskontingent- og treningsavgift.

 • 5 stk gjenstår å betale medlemskontingent
 • 13 stk. gjenstår å betale treningsavgift

Scoringskort.

 • 22 stk gjenstår å betale scoringskort pålydende kr. 225,-

Salg av esker med Bambussokker.

 • Her gjenstår det 108 esker av kr. 200,-. Eskene er delt ut til de forsjellige lagene. Noen av lagene er ferdig, men som dere ser er det mange igjen. Oppgjør for eskene kan skje til ansvarlige for deres lag eller Vippse direkte til idrettsforeningen nr. 11840.

 

Når det gjelder scoringskort, kontingent og treningsavgift er det sendt ut egne fakturaer. Håper denne meldingen gjør at vi om kort tid kan avslutte disse 3 postene.Mvh

 Hans Otto Tveiten

Åsgårdstrand 09.11.2017             


0 Kommentar

Innsamling til allaktivitetshus

Postet av Åsgårdstrand IF den 31. Mai 2017

ÅIF har besluttet å starte en innsamling for å bygge allaktivitetshus
Alle i og utenfor bygden blir nå oppfordret til å kjøpe en eller flere andeler. Vi bruker en ekstern organisator for å holde orden på giverne, men pengene havner på en øremerket og "sperret" DNB konto tilhørende ÅIF. Følg denne linken for å kjøpe andel.


0 Kommentar

Scoringsklubben 2017, meld deg på

Postet av Åsgårdstrand IF den 28. Apr 2017

Ved å bli med i ÅIF scoringsklubben 2017, støtter du klubben med kr 5,- for hvert mål A-laget scorer i seriespill. I år tror vi at maksbeløpet på 350,- kr er viktig, det kan bli målfest

Meld deg på, Send mail til Hans Otto Tveiten Mail: otto-tve@online.no

med Navn, adresse og telefon nr


0 Kommentar

Dugnad

Postet av Åsgårdstrand IF den 18. Apr 2017

Det er DUGNAD på klubbhuset og banen Søndag 23.04 kl 11.00, møt opp.


0 Kommentar

​Treningstider på kunstgresset fram til seriestart.

Postet av Åsgårdstrand IF den 6. Apr 2017

Mandag 03.04.2017 var det møte på klubbhuset. Hensikten med møtet var og bli enige om fordeling av treningstider fram til seriestart.

Treningstidsintervallene ble:

 • Klokken 17.00 – 18.00 for de minste
 • Klokken 18.00 – 19.30
 • Klokken 19.30 – 21.00

Disse intervallene gjelder både for kunstgresset og gressbanen.

Se oppstillingen fra Knut på vår hjemmeside.

Vi tar sikte på å åpne gressbanen etter påske dersom værgudene er på vår side. Når gressbanen åpner vil vi ha et nytt møte hvor vi vil søke og komme fram til nye treningstider for alle lag. Vi vil i første rekke plassere alle vårens terminførte hjemmekamper på kunstgresset. Så får vi diskutere oss fram til treningstider på kunstgress/gressbanen.

Det er viktig at de lagene som ikke har datofestede kamper snarest bestemmer når deres hjemmekamper skal spilles og avtale dette med motstanderlagene og melde dette til Knut snarest. Vi må også huske på at de som administrerer kiosken er helt avhengig av at vi opptrer ryddig. Vårt mål for kiosken er at den skal være åpen når det er kamper.

Hans Otto


0 Kommentar

Innbetaling av kontingenter for 2017

Postet av Åsgårdstrand IF den 6. Apr 2017

I begynnelsen av februar ble det sendt ut via klubbadmin 295 meldinger om innbetaling av kontingenter/treningsavgifter for 2017. Disse avgiftene utgjør en stor del av våre inntekter i en tid hvor deltakelse i cup,er, påmelding i kretsens serier, lagsforsikringer, lønninger samt utgifter til drift av klubbhuset kommer på løpene bånd. Pr. 06.04.2017 er det 111 stk som enda ikke har betalt kontingent. Dette medfører at vi pr. dato har kun kr. 30000,- på brukskontoen. Dette beløpet skal dekke lønninger og løpene utgifter( strøm, utstyr, cup’er) osv. Vi er klar over at en del har problemer med å få betalt kontingenten via datasystemet. Derfor vil vi sende ut papirfakturaer i posten til de som enda ikke har betalt. Noen har allerede mottatt disse i posten. Vi ber samtlige om snarest innbetale kontingenten nå de mottar fakturaene i posten. Er det noen som fremdeles har problemer med innbetalingen ta kontakt med undertegnede på mail.

Vennlig hilsen

Hans Otto Tveiten

Mail: otto-tve@online.no


0 Kommentar

Husk, Førstehjelpskurs 20.4 kl.1800

Postet av Åsgårdstrand IF den 27. Mar 2017

Førstehjelpskurs med oppfrisking på hjertestarter

På klubbhuset 20.4. kl.1800

Klubben holder kurs for sine trene, lagledere og andre i støtteapparatet - fotball og turn med følgende innhold:

 • 113 medisinsk nødtelefon
 • Hjerte lunge redning voksne/barn
 • Oppfrisking på hjertestarter
 • Sideleie og undersøkelse av bevistløs person
 • Idrettsskader
 • Overtråkk/forstuing
 • Brudd
 • Vridning -leddbånd skader
 • Enkel instruksjon i bruk av tape
 • Mer alvorlige skader – hva gjør vi
 • Hvilket utstyr bør dere ha i førstehjelpskoffert/bag
 • Hvilket utstyr skal helst ikke brukes

Instruktør er Anne-Line Strøm, instruktør for Norsk folkehjelp Horten

Påmelding til Elisabeth Brekke innen 18.4

Elisabeth@fambrekke.com


0 Kommentar

Vedtekter for ÅIF

Postet av Åsgårdstrand IF den 7. Mar 2017

Vedtatt på foreningens årsmøte 02.03.2005. (1)

§ 1 Formål
Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og OlympiskeKomité (NIF).

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

§ 2 Organisasjon
Idrettslaget er medlem av NIF gjennom Vestfold idrettskrets. Idrettslaget er medlem av de(t) særforbund som lagets årsmøte bestemmer. Idrettslaget hører hjemme i Horten kommune, og er medlem av Horten idrettsråd.(2)

Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.(3)

Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10 11, 12, 13 og 14 gjelder idrettslaget uavhengig av hva som måtte stå i idrettslagets egen lov.

§ 3 Medlemmer
Alle som aksepterer idrettslagets og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem.(4)

Forøvrig plikter ethvert medlem å overholde NIFs, dets organisasjonsledds, samt idrettslagets lover og bestemmelser.

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd i NIF er gjort opp.

Medlemskap i laget er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.

§ 4 Medlemskontingent og avgifter
Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i lagets aktivitetstilbud.

§ 5 Stemmerett og valgbarhet
For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jfr. NIFs lov § 2-5. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jfr. NIFs lov § 2-9.

Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i laget, og som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt kan imidlertid ikke samtidig være arbeidstaker i laget. Spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i laget kan derimot velges som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd.

Medlemmer som skylder kontingent har ikke stemmerett, er ikke valgbar og kan ikke være representant til ting eller møte i overordnet organisasjonsledd. Medlem som skylder kontingent for mer enn ett år, kan av styret strykes som medlem i idrettslaget.(5) Hvis medlemmet, ved forfall skylder 2 års kontingent, skal medlemskapet bringes til opphør ved strykning fra idrettslagets side. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

§ 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse
For refusjon av utgifter og godtgjørelse til idrettslagets tillitsvalgte gjelder:
Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste, som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjøring for sitt arbeid. Utgifter til tapt arbeidsfortjeneste og til godtgjøring skal fremgå av budsjett og regnskap.

§ 7 Inhabilitet (6)
Tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:
a) når vedkommende selv er part i saken
b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i oppstigende eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken
c) når vedkommende er gift med eller er forlovet eller samboer med en part
d) når vedkommende er leder for eller har ledende stilling i eller er medlem av styret i et selskap som er part i saken

Likeså er tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet, blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av noen part.

Inhabilitetsspørsmålet avgjøres av det aktuelle organ.(7) Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og at idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende bør vike sete.

Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i samme organisasjonsledd.

Med part menes i denne bestemmelsen tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.

§ 8 Straffesaker
For alle straffesaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12 (NIFs straffebestemmelser).

§ 9 Årsmøtet
Idrettslagets øverste organ er årsmøtet som holdes hvert år i februar/mars måned. Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel,(8) direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer.

Lovlig innkalt årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav om minimumsdeltakelse.

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på utsendt/kunngjort sakliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de stemmeberettigede på årsmøtet vedtar det, ved godkjenning av saklisten.

§ 10 Ledelse av årsmøtet
Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Dirigenten(e) behøver ikke å være medlem av idrettslaget.

§ 11 Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet skal:(9)
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent(er), sekretær(er)(10) samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.(11)
6. Behandle innkomne forslag og saker.
7. Fastsette medlemskontingent.
8. Vedta idrettslagets budsjett.(11)
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. (12)
10. Foreta følgende valg:
a) Leder og nestleder
b) Fire styremedlem(mer) (13) og to varamedlem(mer)
c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jfr. § 11 pkt. 9.
d) 2 revisorer (14)
e) Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet.
f) Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.

Ved valgene skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen i idrettslaget, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn. I grupper, råd og utvalg m.v. som består av 2 eller 3 medlemmer skal begge kjønn være representert.

Valgene skjer etter bestemmelsene i NIFs lov § 2-11.

§ 12 Stemmegivning på årsmøtet
Med mindre annet er lovfestet skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene.

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det.

Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlemmer. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 13 Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget
Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget innkalles av idrettslagets styre med minst 14 dagers varsel etter:

a) Vedtak på årsmøte i idrettslaget.
b) Vedtak i styret i idrettslaget.
c) Skriftlig krav fra 1/3 av idrettslagets medlemmer.
d) Krav etter vedtak i overordna organisasjonsledd: NIF eller idrettskrets.

Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av årsmøtet.

§ 14 Idrettslagets styre (15)
Idrettslaget ledes og forpliktes av styret, som er idrettslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret skal (16)
1. Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.
2. Forestå idrettslagets administrasjon og føre nødvendig kontroll med lagets totale økonomii henhold til de for idretten til en hver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.(17)
3. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for disse.
4. Representere idrettslaget utad.

Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende.

§ 15 Grupper/avdelinger/komiteer
Idrettslaget skal ha valgkomite som velges på fritt grunnlag på årsmøtet i idrettslaget, etter innstilling fra styret, og har som oppdrag å legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet.

Laget kan organiseres med grupper og/eller avdelinger. Lagets årsmøte bestemmer opprettelse av grupper/avdelinger, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av idrettslagets organisasjonsplan, jfr. § 11 pkt. 9.

For grupper/avdelingers økonomiske forpliktelser hefter hele laget, og grupper/avdelinger kan ikke inngå avtaler eller representere idrettslaget utad uten styrets godkjennelse.(18)

§ 16 Lovendring (19)
Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i idrettslaget etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Lovendringer må godkjennes av Idrettsstyret, og trer ikke i kraft før de er godkjent. Idrettsstyret kan i forbindelse med godkjenning av underliggende organisasjonsledds lover, redigere disse slik at de ikke kommer i motstrid med bestemmelsene i NIFs lov.

§ 17 kan ikke endres.

Lovendringer gjort av Idrettstinget, som har konsekvenser for idrettslaget, trer i kraft umiddelbart.

§ 17 Oppløsning (20)
Oppløsning av idrettslaget kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

Sammenslutning med andre lag anses ikke som oppløsning av laget.(21)

Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jfr. § 16.

I tilfelle oppløsning eller annet opphør av laget tilfaller lagets eiendeler NIF eller formål godkjent av Idrettsstyret.

Ved konkurs anses organisasjonsleddet som oppløst og mister således sitt medlemskap i NIF. Ved konkurs gjelder reglene i konkursloven og dekningsloven.

Fotnoter:

1) Jfr. NIFs lov §§ 2-2, 2-15 og 10-5

2) Idrettslag kan bare være medlem av ett idrettsråd. Hvis et idrettslags naturlige område strekker seg over mer enn en kommune, avgjør lagets årsmøte ved lovvedtak hvilket idrettsråd det tilhører.

3) Personlige medlemmer betyr at idrettslaget ikke har anledning til å operere med andre typer medlemskap, som for eksempel familiemedlemskap og firmamedlemskap. Enten er man personlig medlem eller så er man ikke medlem. At det innføres familiekontingent er å anse som en rabattordning, og har ikke noe med selve medlemskapet å gjøre.

4) Når det står «kan bli tatt opp som medlem» innebærer dette at ingen har krav på å bli medlem. Lovutvalget har uttalt at på bakgrunn av bestemmelsens tilblivelse, har et idrettslag rett til å avslå en opptakssøknad i helt spesielle tilfeller. I tilfelle tvist avgjør idrettskretsen om søkeren kan tas opp. Kretsens avgjørelse kan innankes for Idrettsstyret innen 14 dager etter at rekommandert melding er sendt berørte parter.

5) Skyldig kontingent må forstås å være manglende innbetaling i forhold til den betalingsfrist som styret har satt ved utsending av kontingentkrav. Skyldig kontingent for mer enn ett år må forstås slik at det kan foretas strykning etter ordinært årsmøte og når det er vedtatt kontingent for nytt driftsår. Lagene oppfordres til å innarbeide gode rutiner i forhold til strykning.

6) Teksten i denne § kan erstattes med: «For inhabilitet gjelder NIFs lov § 2-7.»

7) Inhabilitetsreglene gjelder ikke på årsmøtet.

8) Minimumsfrist i forhold til NIFs lov § 2-8.

9) Dersom saklisten ikke fullføres, kan det innkalles til fortsettende årsmøte. Slik innkalling skjer på tilsvarende måte som for ordinært årsmøte, men eventuelt med kortere frist godkjent av årsmøtet. Fortsettende årsmøte kan bare behandle saker som var med i godkjent sakliste for årsmøtet.

10) Sekretæren(e) behøver ikke å være medlem i idrettslaget.

11) Regnskap og budsjett for idrettslag som er organisert med grupper/avdelinger, skal omfatte henholdsvis regnskapene og budsjettene for disse, og skal følge oppsettet i Idrettens kontoplan. Dette følger av at grupper/avdelinger i et idrettslag aldri kan være egne juridiske og økonomiske selvstendige enheter, da laget ellers ikke lenger ville vært ett idrettslag. Henviser for øvrig til § 15 i lagets lov.

12) Organisasjonsplanen skal regulere idrettslagets interne organisering. Minimumsinnholdet i en organisasjonsplan er oversikt over tillitsvalgte i tillegg til styret og de andre lovfestede tillitsverv.

13) Antall styremedlemmer og varamedlemmer fastsettes ved vedtakelse av loven, minimum 1 styremedlem og 1 varamedlem. Det er ikke noe i veien for at styremedlemmene kan velges til spesifikke oppgaver.

14) Idrettslag med årlig omsetning på mer enn kr. 5.000.000,- plikter å ha engasjert revisor, jfr. NIFs Regnskaps- og revisjonsbestemmelser § 5-1. Idrettslag som kommer inn under denne bestemmelsen må ta inn nytt punkt 10 i § 11: «Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap.» – og med tilsvarende forskyvning av neste punkt. Videre må § 11 (nytt) pkt 11 litra d) endres til: «Kontrollkomite på 2 medlemmer med 2 varamedlemmer.»

15) Denne høyeste myndighet kan ikke, verken helt eller delvis, delegeres til andre organer/personer innen laget (det kan således ikke lovfestes at et «representantskap» eller lignende skal kunne overprøve styrets vedtak)

16) Dette er et minimum av hvilke oppgaver som skal tillegges styret. Det er ikke noe i veien for at det kan bestemmes at styret skal ha andre oppgaver i tillegg.

17) Jfr. NIFs Regnskaps- og revisjonsbestemmelser.

18) Dette innebærer bl.a. at det bare er idrettslagets styre (hovedstyre der laget har grupper/avdelinger med egne styrer) som kan foreta ansettelser, inngå sponsoravtaler, evt. andre avtaler som binder idrettslaget rent juridisk/økonomisk.

19) Jfr. NIFs lov § 2-15, 2. ledd.

20) Jfr. NIFs lov § 2-16.

21) Ved sammenslåing skal eldste stiftelsesdato og klubbnummer for dette idrettslaget benyttes.


0 Kommentar

Innkalling til Årsmøte for ÅIF Tirsdag 7. mars klokken 18.00 på klubbhuset

Postet av Åsgårdstrand IF den 25. Feb 2017

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR IDRETTSFORENINGEN

- Hovedforeningen
- FOTBALL
- TURN

Tirsdag 7. mars klokken 18.00 på klubbhuset


Les årsrapporten Rev-4-Årsmøtet 07.03.pdf ved å klikke på linken0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline